Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

KAHRAMANMARAŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 11954

 Ticaret Unvanı

      KAHRAMANMARAŞ TEKNOKENT YÖNETİCİ  A.Ş.

 

Ticari Adresi: KSU Avşar Yerleşkesi Teknokent Binası

          Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

         Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28.02.2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/03/2014 tarihinde, saat: 13.30’da,  Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin şirket merkezi KSU Avşar Yerleşkesi Teknokent Binası adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

         Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

        Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.   

 

 

        

GÜNDEM:

     1-Açılış ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin İmzalanması,

     2-Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve yetkilendirilmesi,

     3-2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve mali tabloların görüşülmesi ve ibrası,

     4-Denetim Raporu’nun okunması ve ibrası

    5-Denetim Kurulu seçimi

    6-Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğumuzKahramanmaraş Teknokent Yönetici Anonim Şirketi’nin 28/03/2014 tarihinde, saat: 13:30’da KSU Avşar Yerleşkesi, Teknokent Binası   adresinde geçekleştirilecek genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettik.

Vekâleti veren: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.